Zbiórka publiczna_2018

Numer zbiórki

(Należy wypełnić zgodnie z numerem nadanym przy zgłoszeniu widocznym na portalu zbiórek)

2014/1732/OR

Data wpływu sprawozdania

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok za każdy 6-miesięczny okres

 • Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 • Wypełnić należy tylko białe pola;
 • W polach wyboru należy wstawić znak X;

We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-)

Przewidywany czas wypełnienia formularza:

 • dla postaci elektronicznej – 10 min.,
 • dla postaci papierowej – 15 min.

Okres sprawozdawczy

Od

2018

-

07

-

01

do

2018

-

12

-

31

 

RRRR

 

MM

 

DD

 

RRRR

 

MM

 

DD

 

Nazwa zbiórki

TYLE JESTEŚMY WARCI, ILE MOŻEMY OFIAROWAĆ INNYM

I Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

1. Nazwa organizacji/komitetu społecznego

STOWARZYSZENIE „PRZYJAZNE POMORZE”

2. Siedziba

GDAŃSK

Miejscowość

3. Dane do kontaktu

POLSKA

Kraj

GDAŃSK

Miejscowość

HOŻA

Ulica

14

Nr domu

 

Nr lokalu

80-628

Kod pocztowy

58 303-37-96

Nr telefonu

58 303-37-96

Nr faksu

(pole nieobowiązkowe)

biblioteka@bibliotekapp.pl

e-mail

(pole nieobowiązkowe)

www.bibliotekapp.pl

Strona WWW

(pole nieobowiązkowe)

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

(w przypadku reprezentowania na podstawie pełnomocnictwa należy dołączyć kopię pełnomocnictwa, dane podane w pkt 4 nie będą zamieszczane na portalu zbiórek publicznych)

JAN

Imię

URBANIK

Nazwisko

42052200212

PESEL

(przypadku braku seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość)

POLSKA

Kraj

GDAŃSK

Miejscowość

CEBERTOWICZA

Ulica

18

Nr domu

6

Nr lokalu

80-809

Kod pocztowy

58 303-37-96

Nr telefonu

(pole nieobowiązkowe)

 

Nr faksu

(pole nieobowiązkowe)

 

e-mail

(pole nieobowiązkowe)

II. Informacja o wysokości i rodzaju zebranych ofiar w okresie sprawozdawczym

1. Suma zebranych środków pieniężnych

5170,12  ,   PLN

2. Kategorie i ilość albo wartość zebranych darów rzeczowych

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dodatkowe informacje o zebranych ofiarach

(pole nieobowiązkowe)

 

 

 

 

III. Informacja o wysokości i rodzaju poniesionych kosztów organizacji zbiórki publicznej w okresie sprawozdawczym, które zostały pokryte z zebranych ofiar

1. Koszty organizacji zbiórki publicznej ogółem

(Koszty ogółem muszą być sumą kosztów podanych w pkt 2-6)

0,00   PLN

2. Koszty związane z organizacją zbiórki: koszty skarbon, identyfikatorów, wykorzystanie sprzętu itp.

 0,00   PLN

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z przeprowadzeniem zbiórki

0,00   PLN

4. Koszty administracyjne

 0,00   PLN

5. Wynagrodzenia

 0,00   PLN

6. Pozostałe koszty ogółem

 0,00   PLN

7. Dodatkowe informacje o kosztach

(pole nieobowiązkowe)

 

Rozdysponowanie zbiórki za rok 2018 

 

Numer zbiórki

(Należy wypełnić zgodnie z numerem nadanym przy zgłoszeniu)

2014/1732/OR

Data wpływu sprawozdania

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania

zebranych ofiar

Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok

 • Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 • Wypełnić należy tylko białe pola;
 • W polach wyboru należy wstawić znak X;

We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-)

Przewidywany czas wypełnienia formularza:

 • dla postaci elektronicznej – 10 min.,
 • dla postaci papierowej – 15 min.

Sprawozdanie końcowe

X

Sprawozdanie częściowe

 

Okres sprawozdawczy

Od

2018

-

01

-

01

do

2018

-

12

-

31

 

RRRR

 

MM

 

DD

 

RRRR

 

MM

 

DD

 

Nazwa zbiórki

TYLE JESTEŚMY WARCI, ILE MOŻEMY OFIAROWAĆ INNYM

I Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

1. Nazwa organizacji/komitetu społecznego

STOWARZYSZENIE „PRZYJAZNE POMORZE”

2. Siedziba

GDAŃSK

Miejscowość

3. Dane do kontaktu

POLSKA

Kraj

GDAŃSK

Miejscowość

HOŻA

Ulica

14

Nr domu

 

Nr lokalu

80-628

Kod pocztowy

58 303-37-96

Nr telefonu

58 303-37-96

Nr faksu

(pole nieobowiązkowe)

biblioteka@bibliotekapp.pl

e-mail

(pole nieobowiązkowe)

www.bibliotekapp.pl

Strona WWW

(pole nieobowiązkowe)

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

(w przypadku reprezentowania na podstawie pełnomocnictwa należy dołączyć kopię pełnomocnictwa, dane podane w pkt 4 nie będą zamieszczane na portalu zbiórek publicznych)

JAN

Imię

URBANIK

Nazwisko

42052200212

PESEL

(w przypadku braku seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość)

POLSKA

Kraj

GDAŃSK

Miejscowość

CEBERTOWICZA

Ulica

18

Nr domu

6

Nr lokalu

80-809

Kod pocztowy

-

Nr telefonu

(pole nieobowiązkowe)

-

Nr faksu

(pole nieobowiązkowe)

-

e-mail

(pole nieobowiązkowe)

II. Informacja o wysokości i rodzaju rozdysponowanych ofiar w okresie sprawozdawczym

 1. Suma rozdysponowanych środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym

9530,60  ,   PLN

2. Cele, na które wydatkowano środki w okresie sprawozdawczym

Utrzymanie i eksploatacja Biblioteki Społecznej (media

1482,97  PLN

Wynagrodzenie opiekuna do dzieci oraz animatora kultury

 3950,73 PLN

Prenumerata czasopism dla użytkowników Biblioteki Społecznej 

  283,90 PLN

Remont fortepianu

3813,00 PLN

3. Kategorie i ilość albo wartość rozdysponowanych darów rzeczowych

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dodatkowe informacje o rozdysponowaniu ofiar

(pole nieobowiązkowe)

Zbiórka umożliwia funkcjonowanie i działania w Bibliotece Społecznej na rzecz rozwoju społeczności lokalne, kultury i sztuki, edukacji. Środki przeznaczamy na utrzymanie biblioteki (eksploatacja pomieszczeń) ponad to opłacenie wynagrodzenia osobie opiekującej się dziećmi i organizującej im czas wolny oraz animatorowi kultury. W związku z tym, że organizujemy ponad 80 koncertów muzyki klasycznej rocznie, musieliśmy wyremontować fortepian a to pochłonęło większość pieniędzy. Dodatkowo zakupiliśmy prenumeratę czasopism do naszej czytelni.

 

 

III. Informacja o wysokości i rodzaju poniesionych kosztów rozdysponowania ofiar w okresie sprawozdawczym, które zostały pokryte z zebranych ofiar

1. Koszty rozdysponowania ofiar zbiórki publicznej ogółem

(Koszty ogółem muszą być sumą kosztów podanych w pkt 2-6)

 0,00   PLN

2. Koszty związane z organizacją rozdysponowania ofiar

  0,00   PLN

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącej zbiórki

 0,00   PLN

4. Koszty administracyjne

  0,00   PLN

5. Wynagrodzenia

  0,00   PLN

6. Pozostałe koszty ogółem

  0,00   PLN

7. Dodatkowe informacje o kosztach

(pole nieobowiązkowe)