Zbiórka publiczna_2017

Numer zbiórki

(Należy wypełnić zgodnie z numerem nadanym przy zgłoszeniu widocznym na portalu zbiórek)

2014/1732/OR

Data wpływu sprawozdania

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok za każdy 6-miesięczny okres

 • Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 • Wypełnić należy tylko białe pola;
 • W polach wyboru należy wstawić znak X;

We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-)

Przewidywany czas wypełnienia formularza:

 • dla postaci elektronicznej – 10 min.,
 • dla postaci papierowej – 15 min.

Okres sprawozdawczy

Od

2017

-

07

-

01

do

2017

-

12

-

31

 

RRRR

 

MM

 

DD

 

RRRR

 

MM

 

DD

 

Nazwa zbiórki

TYLE JESTEŚMY WARCI, ILE MOŻEMY OFIAROWAĆ INNYM

I Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

1. Nazwa organizacji/komitetu społecznego

STOWARZYSZENIE „PRZYJAZNE POMORZE”

2. Siedziba

GDAŃSK

Miejscowość

3. Dane do kontaktu

POLSKA

Kraj

GDAŃSK

Miejscowość

HOŻA

Ulica

14

Nr domu

 

Nr lokalu

80-628

Kod pocztowy

58 303-37-96

Nr telefonu

 

 

58 303-37-96

Nr faksu

(pole nieobowiązkowe)

biblioteka@bibliotekapp.pl

e-mail

(pole nieobowiązkowe)

www.bibliotekapp.pl

Strona WWW

(pole nieobowiązkowe)

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

(w przypadku reprezentowania na podstawie pełnomocnictwa należy dołączyć kopię pełnomocnictwa, dane podane w pkt 4 nie będą zamieszczane na portalu zbiórek publicznych)

JAN

Imię

URBANIK

Nazwisko

42052200212

PESEL

(przypadku braku seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość)

POLSKA

Kraj

GDAŃSK

Miejscowość

CEBERTOWICZA

Ulica

18

Nr domu

6

Nr lokalu

80-809

Kod pocztowy

 

Nr telefonu

(pole nieobowiązkowe)

 

Nr faksu

(pole nieobowiązkowe)

 

e-mail

(pole nieobowiązkowe)

II. Informacja o wysokości i rodzaju zebranych ofiar w okresie sprawozdawczym

1. Suma zebranych środków pieniężnych

4482,39PLN

2. Kategorie i ilość albo wartość zebranych darów rzeczowych

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dodatkowe informacje o zebranych ofiarach

(pole nieobowiązkowe)

 

 

 

 

III. Informacja o wysokości i rodzaju poniesionych kosztów organizacji zbiórki publicznej w okresie sprawozdawczym, które zostały pokryte z zebranych ofiar

1. Koszty organizacji zbiórki publicznej ogółem

(Koszty ogółem muszą być sumą kosztów podanych w pkt 2-6)

0,00 PLN

2. Koszty związane z organizacją zbiórki: koszty skarbon, identyfikatorów, wykorzystanie sprzętu itp.

0,00  PLN

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z przeprowadzeniem zbiórki

0,00  PLN

4. Koszty administracyjne

0,00  PLN

5. Wynagrodzenia

0,00  PLN

6. Pozostałe koszty ogółem

0,00  PLN

 

Rozdysponowanie zbiórki za rok 2017
 

Numer zbiórki

(Należy wypełnić zgodnie z numerem nadanym przy zgłoszeniu)

2014/1732/OR

Data wpływu sprawozdania

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania

zebranych ofiar

Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok

 • Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 • Wypełnić należy tylko białe pola;
 • W polach wyboru należy wstawić znak X;

We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-)

Przewidywany czas wypełnienia formularza:

 • dla postaci elektronicznej – 10 min.,
 • dla postaci papierowej – 15 min.

Sprawozdanie końcowe

Sprawozdanie częściowe

Okres sprawozdawczy

Od

2017

-

01

-

01

do

2017

-

12

-

31

 

RRRR

 

MM

 

DD

 

RRRR

 

MM

 

DD

 

Nazwa zbiórki

TYLE JESTEŚMY WARCI, ILE MOŻEMY OFIAROWAĆ INNYM

I Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

1. Nazwa organizacji/komitetu społecznego

STOWARZYSZENIE „PRZYJAZNE POMORZE”

2. Siedziba

GDAŃSK

Miejscowość

3. Dane do kontaktu

POLSKA

Kraj

GDAŃSK

Miejscowość

HOŻA

Ulica

14

Nr domu

 

Nr lokalu

80-628

Kod pocztowy

58 303-37-96

Nr telefonu

58 303-37-96

Nr faksu

(pole nieobowiązkowe)

biblioteka@bibliotekapp.pl

e-mail

(pole nieobowiązkowe)

www.bibliotekapp.pl

Strona WWW

(pole nieobowiązkowe)

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

(w przypadku reprezentowania na podstawie pełnomocnictwa należy dołączyć kopię pełnomocnictwa, dane podane w pkt 4 nie będą zamieszczane na portalu zbiórek publicznych)

JAN

Imię

URBANIK

Nazwisko

42052200212

PESEL

(w przypadku braku seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość)

POLSKA

Kraj

GDAŃSK

Miejscowość

CEBERTOWICZA

Ulica

18

Nr domu

6

Nr lokalu

80-809

Kod pocztowy

-

Nr telefonu

(pole nieobowiązkowe)

-

Nr faksu

(pole nieobowiązkowe)

-

e-mail

(pole nieobowiązkowe)

II. Informacja o wysokości i rodzaju rozdysponowanych ofiar w okresie sprawozdawczym

 1. Suma rozdysponowanych środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym

  8919,86PLN

2. Cele, na które wydatkowano środki w okresie sprawozdawczym

Utrzymanie i eksploatacja Biblioteki Społecznej (media)

6846,62PLN

Wynagrodzenie wykonującego  katalogowanie  nowych książek i wprowadzenie do elektronicznego systemu obsługi biblioteki 2017 r.

1259,24PLN

Prenumerata czasopism dla użytkowników Biblioteki Społecznej 

814,00PLN

 

 

3. Kategorie i ilość albo wartość rozdysponowanych darów rzeczowych

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dodatkowe informacje o rozdysponowaniu ofiar

(pole nieobowiązkowe)

ZBIÓRKA UMOŻLIWIA FUNKCJONOWANIE I DZIAŁANIA W BIBLIOTECE SPOŁECZNEJ NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, KULTURY I SZTUKI, EDUKACJI. WIĘKSZOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZAMY NA UTRZYMANIE BIBLIOTEKI (EKSPLOATACJA POMIESZCZEŃ- MEDIA). PONADTO NA OPŁACENIE WYNAGRODZENIA OSOBIE PROWADZĄCEJ KATALOGOWANIE STALE POWIĘKSZAJĄCEGO SIĘ KSIĘGOZBIORU. DODATKOWO ZAKUPILIŚMY PRENUMERATĘ CZASOPISM.

III. Informacja o wysokości i rodzaju poniesionych kosztów rozdysponowania ofiar w okresie sprawozdawczym, które zostały pokryte z zebranych ofiar

1. Koszty rozdysponowania ofiar zbiórki publicznej ogółem

(Koszty ogółem muszą być sumą kosztów podanych w pkt 2-6)

  0,00PLN

2. Koszty związane z organizacją rozdysponowania ofiar

  0,00PLN

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącej zbiórki

  0,00PLN

4. Koszty administracyjne

  0,00PLN

5. Wynagrodzenia

  0,00PLN

6. Pozostałe koszty ogółem

  0,00PLN

7. Dodatkowe informacje o kosztach

(pole nieobowiązkowe)