Zbiórka publiczna_2016

SPRAWOZDANIE
z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniach od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przez Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” pod nazwą
„Tyle jesteśmy warci, ile możemy ofiarować innym”.

1. Nazwa i siedziba instytucji, która przeprowadza zbiórkę: Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”, 80-628 Gdańsk, ul. Hoża 14.
2.  Nazwa władzy (organu administracji), która udzieliło pozwolenie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Data i nr zbiórki 2014/1732/OR z dnia 2014-12-02 na przeprowadzenie w terminie od dnia 2 grudnia 2014 r. permanentnej zbiórki publicznej na terenie Polski z przeznaczeniem wyników zbiórki na przetrwanie Biblioteki Społecznej Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze”.
3. Suma zebranych ofiar wg rejestrów:
Łącznie w ramach prowadzonej zbiórki publicznej zebrano 15371,99 PLN (słownie: piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy). Potwierdzeniem są protokoły otwarcia skarbony stacjonarnej.
4. Wykaz kosztów przeprowadzenia zbiórki: – 0 PLN
5. Przedstawienie podziału czystego dochodu ze zbiórki  (w kwocie PLN): 15371,99  
ZBIÓRKA UMOŻLIWIA FUNKCJONOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ W BIBLIOTECE SPOŁECZNEJ NA RZECZ M.IN. ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, KULTURY I SZTUKI, EDUKACJI. WIĘKSZOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZAMY NA UTRZYMANIE BIBLIOTEKI (EKSPLOATACJA POMIESZCZEŃ, ZAPEWNIENIE PORZĄDKU, UTRZYMANIE WITRYNY INTERNETOWEJ, ZAKUP ARTYKUŁÓW KOMPUTEROWYCH CZY ELEKTRYCZNYCH). PONADTO NA OPŁACENIE WYNAGRODZEŃ OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI. W 2015 R. MIMO BRAKU WYSTARCZAJĄCYCH KWOT DOTACJI NIE ZREZYGNOWALIŚMY Z ICH KONTYNUOWANIA PRZEWIDUJĄC, ŻE ZBIÓRKA UMOŻLIWI ICH DOFINANSOWANIE W ROKU 2016. DODATKOWO ZAKUPILIŚMY PRENUMERATĘ CZASOPISM, ARTYKUŁY SPORTOWE.

Utrzymanie i eksploatacja Biblioteki Społecznej (media, ubezpieczenie lokalu, art. gosp. i środki czystości, art. biurowe i plastyczne, opłaty i znaczki pocztowe, badanie lekarskie)

5251,90   PLN

Prenumerata czasopism dla użytkowników Biblioteki Społecznej i art. muzyczny

 1277,00   PLN

Artykuły elektryczne

346,86   PLN

Artykuły komputerowe

                    575,78   PLN

Artykuły sportowe

98,50   PLN

Wynagrodzenie prowadzącego bezpłatne zajęcia komputerowe dla dzieci i za wykonanie witryny komputerowej w 2016 r.

600,00   PLN

Wynagrodzenie prowadzącej bezpłatne zajęcia nauki gry na flecie dla dzieci w 2015 r. 4740,00   PLN
Wynagrodzenie osoby sprzątającej w 2016 r. 1325,61   PLN
Wynagrodzenie prowadzącej bezpłatne zajęcia plastyczne dla dzieci w 2015 r. 1156,34   PLN